Az alapítvány

VasárnapiIskola

Közhasznúsági jelentés 2014

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alapító:

Név:           Jámborné Benkei Ildikó
Anyja neve:         Kovács Ilona,
Született:    1958. május 21. Miskolc
Lakcím:      2000 Szentendre, Fürj köz 3/b.

Az Alapítvány elnevezése: Vasárnapi Iskola Alapítvány

Az Alapítvány jogi személy, a 3. pontban meghatározott tartós, közérdekű, közhasznú célok megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló vagyonnal önállóan rendelkezik.

Az Alapítvány célja:

A határokon túl élő magyar gyermekek oktatásának fejlesztése, a gyermekek magyar nyelv tanulásának fejlesztése és elősegítése, ehhez kapcsolódóan a gyermekek történelmi, irodalmi, földrajzi, művészeti és kulturális ismeretinek elmélyítése, illetve az ehhez szükséges anyagi eszközök biztosítása.

Az alapítvány céljának elérése érdekében:

 1. felkutatja azokat a magyarországi tanárokat, akik elkötelezettséget éreznek a határon túli gyerekek magyar nyelvű oktatása iránt;
 2. megszervezi a tanárok kiutazását a határon túli területekre;
 3. megszervezi a gyereket tanítását, az ehhez szükséges oktatóhelyiségeket, biztosítja a tanárok számára a szükséges oktatási eszközöket;
 4. megteremti az oktatáshoz és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatokhoz szükséges anyagi eszközöket;
 5. továbbá ellát minden olyan feladatot, amely a céljai megvalósítása érdekében szükséges.

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a alapján a következő közhasznú tevékenységeket végzi:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • Kulturális tevékenység,
 • Kulturális örökség megóvása,
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • Euroatlanti integráció elősegítése,
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Az Alapítvány politikamentes, társadalmi-közösségi kezdeményezés. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységet is folytathat. A gazdálkodás során elért eredményeket nem osztja fel, azt a fenti célok megvalósítására fordítja.

Csatlakozás az Alapítványhoz

Az Alapítvány nyitott, ahhoz valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi vagy külföldi közösség hozzájárulhat, ha az alapítványrendelés céljaival egyetért és azt anyagi, vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ennek elfogadásáról és felhasználásának módjáról az Alapítvány kuratóriuma dönt.

Az Alapítvány vagyona

 1. induló vagyon: – 150.000,-Ft, azaz egyszáz-ötvenezer forint készpénz, amelyet az Alapító az Alapító okirat aláírását követő 30 napon belül helyez el az Alapítvány részére nyitandó bankszámlán,
 2. az Alapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó bel-és külföldi természetes személyek és szervezetek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött pénzbeli és dologi adományai, amennyiben azokat az Alapítvány kuratóriuma elfogadja.
 3. az Alapítvány a. pontban meghatározott vagyona növekedhet a b. pontban meghatározott módon, az Alapító hozzájárulásával, valamint az alapítványi vagyon működtetése során a kuratórium gazdálkodásának eredményével.

Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, valamint az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt.

Az Alapítvány működési feltételeinek biztosítása

Az Alapító biztosítja az Alapítvány működéséhez szükséges infrastrukturális feltételeket.

Az Alapítvány székhelye: 2000 Szentendre, Fürj köz 3/b.

Az Alapítvány kezelő szerve

Az Alapítvány kezelő szerve az Alapító által létrehozott 3 tagú kuratórium. A kuratórium tagjait meghatározott időre, 5 évre az Alapító jelöli ki.

A kuratórium üléseit – az ülés napja előtt legalább 8 nappal – az Elnök, írásbeli meghívó és az ülés napirendjének a kuratórium tagjai felé postai úton, vagy e-mail üzeneten keresztül történő továbbításával hívja össze. E-mailes meghívónál az üzenet kinyomtatott változatán azonosíthatónak kell lenni az elküldés dátumának és a kinyomtatott változatot az ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

Üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv vezetéséről a Titkár gondoskodik. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium döntéseinek nyilvánosságra hozatala az Alapítvány internetes lapján teszi közzé. A kuratóriumi üléseket követő napon, a Titkár haladéktalanul gondoskodik a döntéseknek a lapban történő megjelentetéséről.

A KURATÓRIUM TAGJAI

1.
Név:                       Jámborné Benkei Ildikó
An.:                        Kovács Ilona
Lakcím:               2000 Szentendre, Fürj köz 3/b.
Szül.:                     1958. május 21., Miskolc

2.
Név:                       Fazekas Valéria
An.:                        Soós Gizella
Lakcím:               1024 Budapest, Keleti Károly u. 9. I/5.
Szül.:                     1950. október 23., Hajdúszoboszló

3.
Név:                       dr. Kemenes László
An.:                        Hunyady Sarolta
Lakcím:               1088 Budapest, Bródy Sándor u. 36.
Szül.:                     1954. július 14., Szeged

A kuratórium működését a saját szervezeti és működési szabályzata alapján fejti ki, melyet a kuratórium önállóan, az Alapító jóváhagyása nélkül, az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően alkot meg.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. ügyrendjének meghatározása és elfogadása,
 2. közhasznúsági jelentés készítése és elfogadása az 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3) bekezdése alapján,
 3. éves beszámoló, mérleg, közhasznúsági jelentés elfogadása, – a közhasznúsági jelentés elfogadása az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg történik -,
 4. döntés a nagyobb összegű kiadást igénylő kérdésekben, a kuratórium Elnöke által tett intézkedés előzetes, vagy utólagos jóváhagyása tárgyában.

A kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonát jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.

Ennek megfelelően döntési joga van a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásának meghatározásában, valamint – az Alapító egyetértésével – az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításában.

A kuratórium évente legalább kétszer ülésezik, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a közhasznú szervezet éves beszámolóját, melyet 3/4-es többséggel kell, hogy elfogadjon. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A kuratórium megalkotja – az Alapító egyetértésével – az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A közhasznú szervezet éves beszámolóját nyílt szavazással, 4/5-ös szavazattöbbséggel kell elfogadni.
A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább a kuratóriumi tagok többsége, legalább két fő megjelent. A határozatképességhez az Elnök jelenléte elengedhetetlen.
Ha a kuratórium nem határozatképes, vagy összehívása nem szabályszerű, az Elnök az eredeti időponttól számított 8 napon belül újat tűz ki.

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§.b) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

 1. kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

 1. a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
 2. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerint juttatást-, illetve
 4. az a-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője (kuratóriumi és FEB tagja)az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium tagjai munkájukért tiszteletdíjat kaphatnak, melynek összegéről és annak megváltoztatásáról a Kuratórium határoz.

Az alapítványi vagyon működtetése

Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kuratóriumot illeti, amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, kötvényt, kincstári, vagy letéti jegyet vásárolhat. Az Alapító felhatalmazza a kuratóriumot, hogy az Alapítvány vagyonával vállalkozzon, az abból származó jövedelem a célok megvalósulását szolgálja a Polgári Törvénykönyv, valamint a 115/1992. (VII.28) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A Ksztv. 17. §-a alapján az Alapítványnak befektetési szabályzatot kell készítenie, amelynek az elfogadása a kuratórium hatáskörébe tartozik.

Az Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat (Ptk. 74/A/1). A kuratórium döntése alapján az Alapítvány gazdasági társaságban részesedést szerezhet, gazdasági társaságot alapíthat, azzal a megkötéssel, hogy korlátlan felelősséggel járó részesedést nem szerezhet, illetve ilyen társaságot nem alapíthat, abban tagként részt nem vehet. Az alapítványi vagyon felhasználása a Ptk. 74/B/1/c alapján elsősorban pályázatok, ösztöndíjak útján történik.Az Alapítvány a céljaira rendelt vagyonból teljesíti szerződéses kötelezettségeit, pályázat, vagy kérelem útján, illetve a Kuratórium saját kezdeményezésére és döntése alapján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet és dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat minden olyan kezdeményezés, tevékenység, vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. A Kuratórium az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyonát felhasználhatja.

Az Alapítvány olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, s mindezt időpont és sorszám megjelölésével. Ez az időponton túl tartalmazza a döntés tartalmát, a döntéshozatalban résztvevők nevét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát névszerinti megjelöléssel. A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, postai úton közli. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, betekintést a kuratórium titkárától kell kérni. A közhasznúsági jelentésbe való betekintés – illetve az iratokról saját költségen másolatkészítés lehetősége – bárki számára biztosított. Ezeket szintén a Kuratórium titkárától kell kérni.

A közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, beszámolói közlésének nyilvánosságáról a kuratórium a Magyar Nemzet című napilapban történő hirdetéssel gondoskodik.

Az Alapító Okirat módosítása

Az Alapító Okiratot az Alapító indokolt esetben – az Alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül- módosíthatja. (Ptk. 74/B.§ (5))

Az Alapítvány képviselete

Az Alapítvány képviselője az Alapító által kijelölt kuratórium Elnöke, Jámborné Benkei Ildikó aki önállóan is jogosult az Alapítvány képviseletében eljárni. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a kuratórium Elnökének, 300.000,-Ft alatt önálló aláírása, 300.000,-Ft felett a Kuratórium Elnökének és titkárának, az együttes aláírása szükséges.

Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága

1.
Név:                       Nagy Imre
An.:                        Botos Mária
Lakcím:               2113 Erdőkertes, Kémény u. 7.
Szül.:                     1951. február 22.

2.
Név:                       Andor György András
An.:                        Vizsy Sarolta
Lakcím:               8900 Zalaegerszeg, Rákóczi u. 39.
Szül.:                     1968. április 2.

3.
Név:                       Dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám
An.:                        Wieland Ildikó
Lakcím:               3980 Sátoraljaújhely, Korányi Frigyes u. 10.
Szül.:                     1975. július 6.

Az Alapítvány működését felügyelő és gazdálkodását ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság, melynek 3 tagját az Alapító meghatározott időre, 5 évre jelöli ki. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. A Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

 1. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
 2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A Felügyelő Bizottság az Alapítvány könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre tartozik.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze az ülés előtt 15 nappal a napirendi pontok közlésével. Üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a közhasznú szervezet éves beszámolójának véleményezését, melyet 2/3-os többséggel. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt.

A Felügyelő Bizottság tagjai munkájukért tiszteletdíjat kaphatnak, melynek összegéről és annak megváltoztatásáról a kuratórium határoz.

Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány határozatlan időre alakul. Az Alapítvány megszűnése esetén a megszűnéskori alapítványi vagyonból az induló vagyonnal egyező összeg visszajár az alapítónak, aki arról bármilyen módon rendelkezhet. Az ezt meghaladó vagyont az alapító okirat rendelkezései szerint kell felhasználni, ennek hiányában, illetve lehetetlensége esetén az Alapítvány céljaival összhangban álló közérdekű célra kell fordítani.

Záró rendelkezések

Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre (Ptk.74/A§. (2)).

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének., valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok, illetve az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2006. december 13.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.